Tšeki tühistamine

Vajuta nuppu „Tühistus“. Ekraanile ilmub:

Sisesta tühistatava tšeki number. Arvesta, et offline kassa puhul võib arve backendi jõudmine aega võtta. Antud numbriga arvet otsitakse nimelt sealt. Vajadusel kas võta X-raport või sulge korraks sünkroniseerimise esilekutsumiseks. Antud aknas käsk „Tagasta“ sulgeb selle aknakese ja viib vastava tšeki read müügiaknasse miinusmärgiga:

Jätka nagu tavaliselt.